fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM

LIDHUNI ME EKONOMIST-IN DHE PËRFITO SHËRBIMIN :

MBAJTJA E LLOGARIVE ME SHTETIN/TATIMET DHE TË GJITHA DEKLARATAT TATIMORE PRIODIKE

Shërbimi i EKONOMIST-IT dhe Deklarimet tatimore janë një domosdoshmëri për biznesin për të shmanguar panalizimet tatimore, gjobat dhe për të përfituar nga të drejtat që gëzon biznesi juaj. Gjithashtu është komoditet dhe lehtësi në mënyrë që zotëruesit e bizneseve të përqëndrohen tek aktiviteti i tyre duke qënë të sigurt se marrëdhënia me Shtetin dhe Tatimet të jetë e sigurt si për të drejtat ashtu dhe detyrimet që gëzon Subjekti.

PËR KË OFROJMË ZGJIDHJE :

Kujt i drejtohet shërbimi i një ekonomisti dhe në cilat situata ju nevojiten shërbimet tona

1. Jeni një individ që DËSHIRONI TË HAPNI NJË BIZNES por keni nevojë për asistencë dhe konsulencë në lidhje me taksat dhe planifikimin e kostove ?

2. Jeni i VETËPUNËSUAR dhe keni nevojë për një EKONOMIST/E që t'ju :
a) Përpilojë dhe dorëzojë Deklaratat Tatimore.
b) Mbaj llogaritë dhe raportet me Shtetin/Tatimet.
c) Përpilojë dhe dorëzojë Listpagesat dhe Pagat në Tatime ?

3. Jeni SIPËRMARRËS dhe ju duhet një EKONOMIST/E që të mbaj llogaritë, raportet dhe dokumentat me Tatimet/Shtetin ?

4. Jeni sipërmarrës që dëshiron të jetë në rregull me Shtetin/Tatimet, të mos marrë asnjë gjobë dhe të mos ketë asnjë pengesë për çdo veprimatari që ushtron nga ana financiare, ligjore dhe tatimore ?

5. Jeni SIPËRMARRËS i pa kënaqur nga shërbimi i Ekonomistit aktual dhe dëshironi të gjeni një EKONOMIST/E me aftësi të mira profesionale dhe që përmbush detyrimet e Biznesit Tuaj?

NGA A-ZH, ÇDO GJË QË TË DUHET PËR MBARËVAJTJEN E BIZNESIT

Ne merremi me Detyrimet e Biznesit Tuaj, Ju fokusoheni në atë që dini të bëni më mirë. EKONOMIST-I merret me të gjitha detyrimet tatimore dhe ligjore të Biznesit Tuaj.

ÇFARË PËRFSHIN SHËRBIMI I EKONOMISTIT PER BZINESIN ?

 

Në këtë PAKETË SHËRBIMI, ju do përfitoni :

Ekonomiste per Biznesin Hapja e nje biznesi te ri REgjistrimi i Biznesit Ekonomiste per Biznesin

HAPJA E NJE BIZNESI TË RI

 

✔ Të gjitha proçeduart për hapjen e biznesit.

✔ Konsulence në lidhje me Taksat dhe Tatimet.
✔ Aplikojmë për hapjen e biznesit tuaj në QKB.
✔ Ju Dorëzojmë CERTIFIKATËN E REGJISTRIMIT
✔ Aktivizimi i Biznesit, fillimi i aktivitetit konform ligjit.

 

 

Ekonomiste per Biznesin Fiskalizimi i Biznesit tuaj Ekonomiste per Biznesin

 

FISKALIZIJMË BIZNESIN TUAJ

 

✔ Merremi me të gjitha proçeduart ligjore.
✔ Të gjitha aplikimet për fiskalizimin e bizinesit.

✔ Kryejmë të gjitha hapat deri kur të jeni gati për lëshimin e faturave.

Ekonomiste per Biznesin Deklaratat Tatimore Ekonomiste per Biznesin

KONSULENCË PËR TAKSAT DHE TATIMET

 

✔ Konsulencë për Taksat dhe Tatimet para dhe pas fillimit të aktivitetit.
✔ Konsulencë dhe Planifikim të Taksave dhe Tatimeve.
✔ Konsulencë Në lidhje me Taksat Bashkiake.

 

 

 

Ekonomiste per Biznesin Deklaratat Tatimore Ekonomiste per Biznesin

TË GJITHA DEKLARATAT TATIMORE

 

✔ Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) çdo muaj.
✔ Liberi i Blerje çdo muaj.
✔ Libri i Shitjeve çdo muaj.
✔ Bilancin Vjetor.
✔ Tatimin në Burim çdo muaj.

Ekonomiste per Biznesin Pagat dhe Punonjesit Ekonomiste per Biznesin

PAGAT DHE PUNONJËSIT

 

✔ Shtimi dhe heqja e punonjësve nga puna.
✔ Përpilimi/Dorëzimi i Pagave Bruto dhe Neto.
✔ Përpilimi/Dorëzimi i Listpagesave çdo muaj.
✔ Përpilimi/Dorëzimi i Bordero-së së Punonjësve.
✔ Përpilimi/Dorëzimi i Deklaratës se Tatimit mbi të Ardhurat Personale TAP.

 

 

Ekonomiste per Biznesin Sherbime Kontabiliteti Ekonomiste per Biznesin

SHËRBIME KONTABILITETI

 

✔ Merremi ne me mbajtjen e plotë të llogarive kontabël.
✔ Ngritjen e sistemit të informacionit kontabël.
✔ Përgatitjen e pasqyrave financiare (Bilanci-n) etj.

NE MERREMI ME DETYRIMET E BIZNESIT TUAJ, JU FOKUSOHENI NË ATË QË DINI TË BËNI MË MIRË.  EKONOMIST-I JONË MERRET ME TË GJITHA DETYRIMET TATIMORE DHE LIGJORE TË BIZNESIT TUAJ.

Jemi në linjë, mos ngurroni të shkruani

Na shkruani ne WhatsApp

Ekonomiste per Biznesin ZYRE KONTABILITETI

SHËRBEHU NGA DIKUSH QË

PRAKTIKON ÇDO DITË PUNËN E TIJ.

 

Shërbimet kryen nën drejtimin e Kontabilistit të Miratuar & Konsulentë Biznesi. EKSPERT NË FUSHËN FISKALE, ME NJË PËRVOJE MBI 15 VJEÇARE NË ADMINISTRATËN TATIMORE. Misioni ynë është të reduktojmë kohën që duhet ti dedikoni aspekteve financiare, fiskale dhe ligjore duke ju lejuar të përqëndroheni në atë që është e rëndësishme për ju, Biznesin Tuaj.

Dëshmitë

Nga Klientët & Bashkëpunëtoret

Çfarë thanë klientët dhe bashkëpunëtoret tanë per Kliton Domi-in

DIKUSH KA IDE, DIKUSH VEPRON

Momenti është tani, çmimi i shërbimit mund të rritet së shpejti…

 

Jemi në linjë, mos ngurroni të shkruani

Na shkruani ne WhatsApp

 • SI TE GJEJ NJE EKONOMIST
 • Si të plotësoj deklaratën (DIVA) Deklarata vjetore e të ardhurave personale.
 • Hapja e një Biznesi, si të hap nje biznes të ri : Procedurat
 • Si bëhet deklarimi i punonjësve ?
 • Përse duhet të bëj deklarata tatimore?
 • Përse është i rëndësishëm ekonomisti në biznesin tuaj?
 • Si të nis një biznes të vogël ?
 • Zbuloni sektorët ku sot fitohet më shumë, ku ia vlen të hapësh një biznes?
 • TVSH per biznesin e vogel?
 • LEJA E LINDJES
 • Si te fillosh nje biznes?
 • Si të hartosh një plan biznesi?
 • Sa kushton te hapesh nje biznes?
 • SI TE HAPESH NJE BIZNES TE VOGEL?
 • A është e mundur të nisësh një biznes me shumë pak para?

Views: 1178