fbpx
 • 8:00 AM – 18:30 PM
Thumb

taksat

JENI BIZNES ?

Njihuni në mënyrë të detajuar me kategoritë, të ardhurat e tatueshme, deklarimi e pagesa dhe informacione të tjera nga një biznes.

 

►  Cilat janë kategoritë e tatimpaguesve sipërmarrës?

Kategoritë
e Sipërmarrësve

Sipërmarrësi si tatimpagues, detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe të mbajë tatimin në burim. Një regjim tatimor është i pavarur nga forma e organizimit apo personaliteti juridik i një personi me statusin e tregtarit. Përcaktues është qarkullimi (xhiro) realizuar gjatë një periudhe tatimore (vitit kalendarik).

 

► Cilat janë tatimet që duhet të paguajë një sipërmarrje ?

Të veprosh si një biznes

 

 • Tatimi mbi të ardhurat
 • Tatimi mbi të ardhurat personale
 • Transferimi i çmimit
 • Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël
 • Tatimi mbi vlerën e shtuar
 • Të jesh një punëdhënës
 • Taksa dhe tatime të tjera
 • Taksa kombëtare

Do të njiheni hollësisht mbi llojin e tatimeve të pagueshme nga sipërmarrësi.

 

 

► Si regjistrohen, administrohen dhe mbyllet një biznes ?

Cikli i jetës së një biznesi

 

 

Shqipëria ka bërë hapa të shpejtë në përshtatjen e ligjeve të saj në përputhje me kërkesat dhe kushtet e saj për aderimin në organizatat Evropiane. Duke filluar nga muaji Maj 2022; të gjitha shërbimet e regjistrimit fillestar, dhe ndryshimet, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, kryhen VETËM online.

 

► Kur është afati i deklarimit dhe pagesës së tatimeve për biznesin ?

Deklarimi dhe pagesa
për biznesin

 

 • Informacion i përgjithshëm
 • Llojet e tatimeve për biznesin
 • Vështirësitë financiare të tatimpaguesve sipërmarrës
 • Detyrimet tatimore të paguara më tepër
 • Rimbursimi
 • Apelimi tatimor

Me krijimin e një sipërmarrje lind edhe detyrimi për të plotësuar deklaratat sipas përgjegjësive tatimore për të cilat është regjistruar tatimpaguesi (tatimi mbi fitimin, TVSH, sigurime shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi si dhe tatime/taksa të tjera në varësi të objektit të aktivitetit të sipërmarrjes).

 

Lidhu me : Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 

► Kur është afati i deklarimit dhe pagesës së tatimeve për sipërmarrësin ?

 

Kalendari tatimor
për biznesin

 

Afatet e deklarimeve tatimore janë pjesë e pandarë e planifikimit të biznesit dhe punës së ekonomistit. Pamundësia për të plotësuar në kohë deklaratën tatimore, dhe kryer pagesën e tatimit; shoqërohet me penalitete. Njihuni me kalendarin e deklarimeve tatimore të sipërmarrjes, sipas llojit të përgjegjësisë tatimore ku ju jeni i regjistruar.

Keni nevojë për ndihmë?

Ne jemi këtu për të ndihmuar klientin tonë në çdo kohë.
Mund të telefononi nga ora 8.00 deri më 18.30 për t'iu përgjigjur pyetjes suaj.

+355673044475

Sun consulting

 • SI TE GJEJ NJE EKONOMIST
 • Si të plotësoj deklaratën (DIVA) Deklarata vjetore e të ardhurave personale.
 • Hapja e një Biznesi, si të hap nje biznes të ri : Procedurat
 • Si bëhet deklarimi i punonjësve ?
 • Përse duhet të bëj deklarata tatimore?
 • Përse është i rëndësishëm ekonomisti në biznesin tuaj?
 • Si të nis një biznes të vogël ?
 • Zbuloni sektorët ku sot fitohet më shumë, ku ia vlen të hapësh një biznes?
 • TVSH per biznesin e vogel?
 • LEJA E LINDJES
 • Si te fillosh nje biznes?
 • Si të hartosh një plan biznesi?
 • Sa kushton te hapesh nje biznes?
 • SI TE HAPESH NJE BIZNES TE VOGEL?
 • A është e mundur të nisësh një biznes me shumë pak para?
 • Edhe subjektet e vogla që kanë një qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë në vit, duhet të dorëzojnë bilancet në tatime dhe ne QKB?
 • 3 mënyra për të përfituar nga një recesion?
 • Si të zgjeroj klientelën time nëpërmjet marketingut online ?
 • SI TË BËJMË REGJISTRIMIN FILLESTAR TË BIZNESIT/PERSONIT FIZIK?
 • A është I sigurt investimi në kriptovaluta ( monedha virtuale)?
 • Si të marr leje mjedisore e tipit C?
 • 8 rregulla të arta “për të stimuluar fuqinë e njerëzve”?
 • Pse introvertët janë liderë të mëdhenj?
 • Tatimi i pagave për të dypunësuarit: Çfarë është dhe përse paguhet në këtë moment?
 • 7 ide si mund të fitoni para nga kudo në botë?
 • Tatimet: “PA FATURË, S'KA KARBURANT”, operatorët të zbatojnë fiskalizimin
 • Cilat janë 5 gabime që duhet t'i shmangni për të mos bërë përshtypje të keqe në një intervistë pune?
 • Biznese që mund t'i nisni me pak para?
 • “FISKALIZIMI” – HAPAT QE NDIQEN NGA BIZNESET?
 • Azhornim ligjor: Subjektet e vogla që kanë qarkullim vjetor më të ulet sesa 5 milion lekë në vit!
 • Si të hapim një biznes të suksesshëm ?

Views: 145

Tags: #ekonomiste per biznesin, #Si te hapim nje biznes te vogel, #ekonomist, #ekonomiste, #hap nje biznes, #zyre kontabiliteti, #EKONOMISTI JONE, #financier, #ekonomisti